Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
09.08.2020 08:00

Cesta husitských hejtmanů

Bahno – Chlístovice – Sion – Polanka – Malešov. Délka trasy 10 km. Odjezd v 8:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:02 hod. vlakem ČD. Vedoucí J. Skotnica. pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

16.08.2020 09:00

Žulová stezka

Skuteč – Žulová stezka – Vrbatův Kostelec – Podskala – Chrast u Chrudimi. Délka trasy 12 km. Odjezd v 9:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:01 hod. (16:07 h.; 17:03 h.) vlakem ČD. Vedoucí L. Kvapilová. pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

23.08.2020 06:00

NS Údolím Šembery a kosteleckými lesy

Český Brod – Tuchoraz – NS Údolím Šembery – Kostelec n. Č. lesy. Délka trasy 13,5 km. Odjezd v 6:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:02 hod. BUS+ČD. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.08.2020 08:20

Pivovar Třebovský mlýn

Česká Třebová – pod Skuhrovem – Dlouhá Třebová. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:23 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 14:55 hod. (15:17 hod.) ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

13.09.2020 07:50

Údolím Doubravky

Bílek - NS Údolí Doubravky - Chotěboř. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:53 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:07 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA v Pardubicích aneb historie maličkostí - 6. část

obrázek k článku Bezohlednost! Jak se ze zprávy městské rady dovídáme, nařídí se městské policii, aby přísně stíhala ty, kteří s povozy jezdí po chodnících. Zcela právem. Pravda, jsou v postranních uličkách silnice prabídné, to však neopravňuje nikoho, aby jezdil po chodnících, tyto ruinoval a chodce přimáčknutým ke zdi ohrožoval. Dále – před vánočními svátky někteří necitové na Matičním ostrově, na Vinici i v parku uřezali vysoko nad zemí smrčky na vánoční stromek. Pranic se neohlížeje, že ničí celou nákladnou skupinu. Zbylé pahýly dokazují nepochopení k zachování krás přírodních. I v této příčině bude třeba nějakého opatření.

Cesta na hřbitov všemi směry je v tak hrozném stavu, že v nynějším vlhkém počasí jen s velkým sebezapřením možno je zúčastniti se pohřbu, nebo své drahé zemřelé navštíviti. Je ku podivu, že městská správa nemá ke svým spoluobčanům, kteří pravidelně na hřbitov procházky podnikají, tolik ohledu a cesty neupraví, aby se po kolena v blátě broditi nemuseli. Je to nešetrnost k občanstvu nebo nedostatek piety k mrtvým![1]

Prehistorický nález! Ve výkopu základu pro dům sociální péče na pozemku pardubického katastru byly nalezeny v prosinci minulého roku (1922, poznámka autora) střepy popelnic, pocházející z doby kultury hradištní čili knížecí, 6. – 7. stol. po Kr. Jsou to dva úlomky, vyrobené na hrnčířském kruhu. Nález potvrzuje osazení zdejší krajiny v době knížecí, předkřesťanské. Tyto hroby žárové byly posledním, pak následovaly křesťanské hroby kostrové. Střepy získal pro naše vlastivědné museum péčí Rudolfa Novotného kustod musejní. Dr. Antonín. Jos.[2]

E. St. Vráz přednášeti bude v Pardubicích ve středu 28. 2. ve dvoraně U zlaté štiky v 8 hod. večer na téma Spojenými státy severoamerickými a Mexikem až do Střední Ameriky po stopách staré slávy indiánské. Přednáška bude doplněna světelnými obrazy. Přednášku pořádá Klub čs. turistů s městským Osvětovým sborem. Předprodej vstupenek je u A. Bubeníčka (Enrique Stanko Vráz patřil ve své době k nezcestovalejším Čechům. Do Pardubic se několikrát vrátil. Dne 2. 8. 1927 přednášel tento světoběžník i v Bohdanči. K jeho neznámějším knihám patří např. Napříč rovníkovou Amerikou, Panorama, 1984, poznámky autora).[3]

K uctění památky ministra dr. A. Rašína. Městská spořitelna v Pardubicích nově přijímá dary na zlatý poklad republiky. Každý, kdo můžeš, ucti památku (byť i sebemenším darem neb příspěvkem) našeho prvého finančního ministra, neohroženého vlastence a budovatele čs. státu. Po skončení sbírky vydá spořitelna tiskem a každému dárci doručí pamětní vzpomínku, u nichž jména dárců a seznam darů budou uveřejněny.[4]

Na zlatý poklad republiky. Akciová továrna na cukr v Pardubicích věnovala k uctění památky zemřelého ministra dr. A. Rašína částku 10. 000 Kč. Doufáme, že tento skvělý příklad nebude ojedinělý. Živnostensko – řemeslnická beseda v Pardubicích k uctění památky zemřelého ministra dr. A. Rašína věnovala částku 200 Kč.[5]

Džungle v pravém slova smyslu množí se na všech cestách do Pardubic ústících. Zejména silnice do Famílie jest postrachem chodců, neboť nalézá se v péči dvou majitelů. Obec pardubická tuto frekventovanou cestu neopravuje z příčiny, že její část má udržovati stát,     a stát čeká, až začne s úpravou obec! Tak obyvatelstvo Famílie brodí se spoustou bláta        a děcka školou povinná utápí chatrnou obuv v bezedném bahně. Snad zdraví mládeže stojí za to, aby povolaní činitelé vyslali cestáře a povoz se škvárou, aby aspoň pěšinu učinili schůdnou![6]

Rychlá jízda autobusy veřejných i soukromých našim městem byla opětovně předmětem stížností ve schůzi městského zastupitelstva. Obec, jak známo, do nedávné doby garantovala za obě zdejší veřejné autotrati, ale nyní vykoupivší se z garance, poukazuje, že škody vzniklé rychlou jízdou státními autobusy spadají na vrub poštovní správy. Rovněž jiné vehikly projíždějí městem nepřípustnou rychlostí a jediná odpomoc je trestati viníky příslušným pokutami přímo na místě činu.[7]

Více vychovanosti je třeba u našeho obecenstva. V Invalidovně – Bio předvádí se lékařsko – vědecký film Hygiena manželství, jehož shlédnutí dovoleno jest pouze dospělým. Snímek ukazuje též různé zkřiveniny páteře a pánve žen, které pro ně v manželství mají smutné následky. Jsou to obrázky smutné, jak se příroda někdy macešsky k člověku zachová. Přesto mnoho diváků hlasitým smíchem provází tyto snímky. Je to k neuvěření, jak mnozí chápou život a vzdělání![8]

Kropení ulic. Píše nám čtenář našeho listu: Kropící vůz městský nyní v době sucha opět objíždí ulice a kropí prach, zvedaný tak často projíždějícími auty osobními i nákladními. Bohužel – zřízenec obstarávající vůz zná město pouze po závory na Skřivánku. V této čtvrti města se zásadně nekropí ulice, ač frekvence tu vyžaduje tohoto blahodárného zdravotního zařízení. Upozorněte veřejně na to, že poplatníci a obyvatelé Skřivánku mají také právo žádati, aby kropící vůz nevynechával této čtvrti. Doufáme, že toto upozornění přivodí včasnou nápravu![9]

Povedený vlastenec nového režimu. Sportovní Klub Pardubice hostil nedávno v našem městě lucemburské sportovce. K jejich poctě uspořádal přátelský večírek ve vinárně ve Veselce, kde hosté zapěli svoji hymnu. Byla vyslechnuta přirozeně všemi přítomnými vstoje. Naši účastníci zazpívali poté naši národní hymnu. Opět všichni účastníci ji vyslechli vstoje. Pouze jeden z hostů zde přítomných zůstal sedět ke všeobecnému pohoršení přítomných účastníků. Zjistilo se, že tento vlastenec „nového režimu“ jest bývalý poslanec čs. ministr – soc. dem. poslanec Hampl. Ponecháváme bez poznámky.[10]

Jsme velmi často upozorňováni zejména manželkami těch mužů, již dlouho do noci popíjí ve známém výčepu paní Humburgerové, na nepřístojnosti, jenž se v její kořalně dějí. Zejména z řad železničních zřízenců zde docházejí četné stížnosti i z okolí ve Smilově ulici, jenž s rozhořčením poukazují na mravní stránku podniku. Zřejmý důkaz, kam vede taková koncese, není-li v zodpovědných rukou. Uvidíme, co bude podniknuto, aby byl zjednán pořádek.[11]

Naše věžní hodiny jak na Zelené bráně, tak na novoměstské škole, jsou již pardubickým unikem. Jedny nejdou, že jim vypnou elektriku, druhé zase nechce nikdo natáhnout. V loni (noviny Východ otiskly už jednou podobnou stížnost v roce 1922, poznámky autora) nešly prý proto, že teplem se kolečka roztahovala, letos to bude asi dešti a snad až zamrzne už si toho ani nevšimneme. Jeden tatík obecní hodlá zjednati nápravu tím, že hodiny bude natahovati a říditi náš obecní – pohodný. Aspoň prý bude muset chodit z Popkovic do Pardubic každý den a psi budou mít před ním respekt. Nedají bez košíku a známky ani ránu. Rozpočet tím prý zatížen nebude, naopak pokladna obecní ještě získá a pořádek bude na dvou stranách.[12]

Naše krásné stromořadí z parku k okresní nemocnici při zastavování objektů proti bývalé vojenské nemocnici trpí úžasně. Povozy, nákladní auta a různé jiné vehikly projíždějí stromořadím, poněvadž nová cesta jest zatarasena cihlami a okresní silnice pro dlažbu tam prováděnou uzavřena. Celá řada stromů jest tu poškozena v takové míře, že stromy hynou. Neujme-li se energická ruka věcí, bude krásně toto stromořadí zničeno![13]

Nález sgrafit. Při opravě domu Osterreicha na Hlavním náměstí objevena byla sgrafita ve výši druhého patra domu. Sgrafita jsou málo čitelná a bude na věc upozorněn příslušný úřad, aby se o nálezu vyjádřil. Dům jest starobylou památkou s četnými ozdobami z dob Pernštejnských.[14]

Provokace! Na zastávce v Pardubicích jsou až dosud opatřeny jízdní lístky německým datem. Máme v rukou doklad s datem 12. Aug. 1923 na lístku z Pardubiček do Uherska Pěkný pořádek![15]

Vycházku do krematoria s odborným výkladem pořádá pro své členy Odbor krematoria v Pardubicích. V pátek dne 31. 8. sraz o 5 hod. odpolední před závodem Ed. Štrympla.[16]

 

                                                                                                                       (pokračování)

 [1] Tamtéž, č. 3, 5. 1., s. 5., zvláštní vydání v souvislosti k atentátu spáchaného na ministra dr. A. Rašína.

[2] Tamtéž, č. 9, 17. 2., s. 3.

[3] Tamtéž.

[4] Tamtéž, č. 10, 24. 2., s. 4.

[5] Tamtéž, č. 11, 3. 3., s. 4.

[6] Tamtéž.

[7] Tamtéž, č. 13, 17. 3., s. 3.

[8] Tamtéž.

[9] Tamtéž, č. 16, 7. 4., s. 3.

[10] Tamtéž, č. 17, 14. 4., s. 6.

[11] Tamtéž, č. 21, 12. 5., s. 4.

[12] Tamtéž, č. 28, 30. 6., s. 5.

[13] Tamtéž, č. 31, 21. 7., s. 3.

[14] Tamtéž, č. 32, 28. 7., s. 3.

[15] Tamtéž, č. 35, 18. 8., s. 4.

[16] Tamtéž, č. 36, 25. 8., s. 6.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem