Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
07.06.2020 08:40

NS Viselce a arboretum

Holice – NS Viselce – ryb. Hluboký a Blažek – Vysoké Chvojno – Hor. Ředice. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:22 vlakem ČD. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.06.2020 08:30

Bohdanečsko

Dobřenice – zámecký park – Klechtávecký ryb. – Křičeň – Bukovka – Lázně Bohdaneč. Délka trasy 15 km (9,5 km). Odjezd v 8:36 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:00 MHD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.06.2020 07:00

Za Havlem na Hrádeček

Mladé Buky – Hrádeček – Peklo – Trutnov. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:26 vlakem ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.06.2020 08:40

Bitva u Kolína (18.6.1757)

Nová Ves – Bedřichov – Vítězov – Kamhajek – Křečhoř – Radovesnice – NS Štítarským údolím – Kolín. Délka trasy 17 km. Odjezd v 8:41 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:21 vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

19.09.2020 14:00

Komentovaná vyvházka po přírodních zajímavostech Dubiny spojená s výsadbou pavlovnie

Průvodcem bude dendrolog V. Haupt.

typ akce: Přírodovědné vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Pamětní deska studentů pardubické reálky

obrázek k článku

Dodatek k článku "Odbojová činnost studentů pardubické reálky za druhé světové války". (Zprávy KPP č. 7 -8, 1994, str. 173 -177.) Dne 9.10. 1994 byla odhalena pamětní deska šesti studentů pardubické reálky, kteří byli zatčeni, souzeni a vězněni za ilegální odbojovou činnost proti německým okupantům. Deska byla odhalena u příležitosti 50. výročí popravy studentů Jaroslava Pácla a Miloslava Potůčka. Umístěna byla ve vstupních prostorách Střední průmyslové školy elektrotechnické, dřívější státní reálky. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci českého svazu bojovníků za svobodu, pardubického Magistrátu, elektrotechnické školy a bývalí spolužáci. Hlavní projev přednesl předseda ČSBS Dr. Čermín z Prahy.


Kultura a osvěta v roce 1942 v Pardubicích

obrázek k článku

Rok 1942 přinesl další zhoršení protektorátnfch poměrů, 19. ledna byla jmenována nová vláda v čele s J. Krejčím, ale hlavní osobou v ní byl Němec W. Bertsch, jehož ministerstvo hospodářství a práce mělo určující úlohu v řízení všech ekonomických otázek. Výdaje na kulturu, školství a osvětu byly sníženy, nacisté měli zájem jen o ropagandu fašistického charakteru. Dne 7. 5. 1942 vydal A. Hitler výnos o okupační správě v Čechách a na Moravě, aby byla přijata opatření, která by výrazně přiblížila správu protektorátu německé říši. Pro oblast kultury a školství to znamenalo vyostřený germanizační kurs. Znalost němčiny se vyžadovala všude.


Pardubický slavín – hrob v dáli

obrázek k článku

Při květnové vzpomínce na 50 let od konce druhé světové války položili představitelé Magistrátu města Pardubic věnce též k památníku "Hrob v dáli". Bylo to po dlouhé době mlčení a devastace tohoto prostoru pěkné a veliké gesto. Díky za něj! Vysvětleme nyní historii tohoto pietního místa. Památník s 8 pylony vznikl r. 1928 u příležitosti 10. výročí ČSR pro uctění padlých obětí první světové války. Podle návrhu arch. V.Vetešníka z roku 1927 památník zhotovil J. Vávra v Přelouči. Nechala jej zbudovat Čs. obec legionářská v Pardubicích. Roku 1937 ředitel R. Robi - sám bývalý legionář - ve Váchově knížce "Pardubice za světové války" napsal (s. 97 - 98): "Památku těch, kteří zemřeli v bojích za svobodu národa, hlásá stejně tiše jako tklivě památník "Hrob v dáli", ukrývající svých 8 pylonů pod smuteční vrbou (dnes skácenou - pozn. J.K.) v…


Jak stavitel Krupař "uháněl" pardubické radní

obrázek k článku

K významným aktivním a oblíbeným tělesům, vytvářejícím hudební život v Pardubicích, patřilo po řadu let před a ještě pak i po druhé světové válce "Pardubické pěvecké okteto" (PPO). Jak již sám název napovídá, jednalo se o osmičlenný mužský pěvecký sbor, v němž každý člen, ač amatér, musel být perfektním zpěvákem, schopným zpívat i z listu. To z okteta činilo sbor, který dokázal nacvičit nové skladby velmi rychle a přitom kvalitně a který byl při pouhých osmi členech současně velmi mobilní, takže byl zván k vystoupením při nejrůznějších příležitostech. Mezi základní parádní programová čísla okteta patřila řada skladeb dr. Josefa Bohuslava Foerstra (1859 -1951). Jeho skladby "okteťáci" zpívali rádi a nijak se tím netajili. A netajili se ani osobními sympatiemi k tomuto významnému českému hudebnímu skladateli a spisovateli, prezidentu…


Karel Novák a firemní značky

obrázek k článku

Vznik firemních značek spadá do II. poloviny 19. století, lépe řečeno do jeho poslední třetiny. Vznik a rozvoj firemních značek byl podmíněn rychlými změnami v hospodářském sektoru. V roce 1859 dochází k uzákonění tzv. Živnostenského řádu, který odboural definitivně cechy jako přežité formy středověké řemeslné výroby a legalizoval soukromé podnikání. K rozvoji průmyslu, obchodu a živností napomáhají nejrůznější instituce, mezi něž patří hlavně živnostenské a obchodní komory, zřizované podle zákona z roku 1850 a 1868. Obchodní komory hájily obchodní a živnostenské zájmy svého obchodu, byly arbitrem mezi průmyslem a živnostmi, vystavovaly osvědčení o původu zboží, jež souviselo s pojmem firemní značka. Hned na počátku existence firemních značek vzniká poměrně složitá právní agenda, která jednak vymezuje pojem firemní značka a jednak pojem…


Vybrané Kapitoly z kroniky Pardubického filmového klubu - Filmové začátky v Pardubicích

obrázek k článku

Pro dnešní generaci je film zcela běžnou samozřejmostí. Je však dobré připomenout si, že to není tak daleko, pouze jeden lidský věk, kdy se o něm ještě nevědělo. Je dobré si připomenout začátky a vývoj u nás v Pardubicích. Rodil se těžce! Že se přesto u nás a vůbec v celé republice rozvinula kinematografie od Ponrepova "Divadla živých fotografií" až po velká náročná kina, od primitivního natáčení Jana Kříženeckého na Výstavišti roku 1898 po moderní filmové továrny, je zásluhou především houževnatostí, píle a nadšení lidí. A s takovými, kteří byli průkopníky filmového umění v našem městě, se seznámíme v několika článcích, jež byly uveřejněny v několika číslech bulletinu Klubu přátel filmového umění. Jsou to záznamy z besed pro členy KPFU pracovníka Státního oblastního archivu v Zámrsku Zdeňka Bičíka a lektora KPFU dr. J.A. Fryče.


Mezinárodní letiště v Pardubicích otevřeno

obrázek k článku

Tak, jak se před půldruhým stoletím zapsal do historie Pardubic 20. srpen 1845, kdy do našeho města přijel první vlak, stejně jistě bude v análech města na soutoku Labe a Chrudimky zapsán 18. květen 1995, den oficiálního, slavnostního zahájení provozu pardubického mezinárodního civilního letiště. East Bohemian Airport (EBA), akc. společnosti, která je provozovatelem letiště, se po více než tříletém úsilí podařilo úspěšně prosadit myšlenku využití vojenského letiště v Popkovicích ke smíšenému, tj. vojenskému a současně civilnímu leteckému provozu. Provoz mezinárodního civilního letiště osobní i nákladní leteckou přepravou významně podpoří nejen zviditelnění Pardubic v naší zemi, i v zahraničí, ale především výrazně podpoří podnikatelskou sféru našeho města a přispěje tak k jeho dalšímu rozvoji. Pardubice se stávají významnou dopravní…


Obrázky z minulosti Pardubicka - 6. část

obrázek k článku

Panství Chvojenské, tvrz a městečko Chvojno Chvojno bývalo za dávných dob městečkem a středem zboží Chvojenského. Bývalá tvrz stávala u Chvojence vpravo při silnici z Holic k Býšti, z ní jsou patrny jen pahorek a příkop. Širý lesnatý kraj od Týniště k Rovni drželi čeští králové, kteří les nechali mýtit a zakládali zde osady. Král Jan Lucemburský zastavil 9. 4. 1336 tvrz a městečko Chvojno s vesnicemi vyšehradskému proboštovi Pertoldovi, bratřím Jindřichovi a Janovi z Lipé za 2000 kop grošů. Ke Chvojenskému zboží patřily tehdy vsi: Běleč Horní a Dolní, Albrechtice, Hoděšovice, Štěpánovsko se cly na Orlici, Roveň, Ředice, Ostřetín a Holice. To je první dochovaná písemná zmínka o nich. Po těch pánech Chvojno nabyl Jindřich z Lichtenburka, který si zdejší tvrz oblíbil a časem na ní přebýval, ačkoliv měl jinde statky s lepšími…


Jiří Paleček - 80 let

obrázek k článku

8. června tohoto roku se dožil významného životního jubilea jednatel našeho klubu – pan Jiří Paleček, zakladatel KPP (1965). Ač rodák z Orlických hor, žije od svých tří let v Pardubicích, k nimž přilnul velkou láskou místního patriota. Prokázal to v 60. letech založením Klubu přátel Pardubicka a od roku 1991 i jako předseda Společnosti pro rozvoj Pardubicka. Byl to on, kdo rozjel „Hovory o Pardubicku“ v historické klubovně evropského spolkového domu. Dnes se pod vedením J. Řeháčka staly v IC pod Zelenou branou velmi oblíbenou složkou práce našeho klubu. Pan Paleček je též členem redakční rady Zpráv, do nichž v poslední době přispívá články z historie Pardubicka a Společnosti pro rozvoj Pardubicka. Byl to on, kdo inicioval vydávání sešitů AB-Zet Pardubicka, jež v současnosti dosáhly počtu 50. I sem přispívá zajímavými náměty.…


Archeologické výzkumy na pardubickém zámku

obrázek k článku

Klub přátel Pardubicka vy užívá již druhou sezónu pro cyklus besed a přednášek Hovory o Pardubicku prostory přednáškového sálu Pardubického kraje, který se nachází nad informačním centrem Pardubice Region Tourism vedle Zelené brány. V letošní sezóně 2008 – 2009 cyklus probíhá vždy ve středu od 17 hodin. Lákadlem je zejména skutečnost, že přednášky jsou doplněny promítáním fotografií a filmů, jelikož je sál vybaven promítacím plátnem a dataprojektorem. Jinak tomu nebylo ani 19. listopadu 2008, kdy pozvání přijala archeoložka Východočeského muzea Pardubice Mgr. Miroslava Cejpová, která pohovořila o archeologickém výzkumu, který probíhal v prostorách pardubického zámku v uplynulém roce. Výzkum byl totiž součástí rekonstrukce zámeckého nádvoří a prostor parkánu zámku. Rekonstrukce čekala také na parkánový příkop, zrovna …


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem