Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 3-4 / 1996

Akciová společnost Přístav Pardubice - historie, vznik, cíle

obrázek k článku

Pardubice jsou stotisícovým městem, které nejen leží uprostřed mezi městy Hradcem Králové a Chrudimí, ale po osamostatněni Slovenska se ocitly přímo v geografickém středu České republiky. Vzhledem k oběma hlavním železničním koridorům v ČR (Drážďany $ Praha - Pardubice - Česká Třebová - Brno - Vídeň, Norimberk - Praha -Pardubice - Česká Třebová - Ostrava - Varšava), které vedou přes Pardubice, napojení na dálniční síť kolem roku 2000 (Dli cca 16 km) i existenci smíšeného leteckého provozu na vojenském letišti (v únoru 1994 byl udělen statut mezinárodního letiště) a Svobodného bezcelního pásma mají Pardubice jinde téměř neopakovatelné možností. Své hraje i velký potenciál pracovních sil, který se v této částí Polabí nachází. Pokud k tomu připočteme naprosto reálnou možnost dosplavnění Labe do Pardubic a vybudování územním piánem…


Schönebeck na Labi

obrázek k článku

Seriál, kterým chceme čtenářům Zpráv přiblížit jednotlivá partnerská města Pardubic, začínáme Schónebeckem. To proto, že jeho přátelské vztahy s námi patří ke třem nejstarším vůbec a také proto, že jsou v povědomí pardubické veřejnosti nejznámější. Okresní město Schónebeck na Labi má téměř 50 000 obyvatel a leží asi 15 km východně od Magdeburku.Při troše nadsázky se dá říci, že tvoří vlastně jedno z předměstí této labské metropole, s níž ho spojuje i příměstská rychlodráha S-Bahn. S Pardubicemi má Schónebeck překvapivě mnoho společného. Je to například řeka Labe, na níž obě města leží. Vzato čistě teoreticky, mohli byste třeba u nás u Labského mostu vhodit do řeky láhev s dopisem a za několik dnů, nebo spis týdnů, by ji mohli vylovit pod Labským mostem v Schónebecku. Labe nás tedy spojuje, ale zatímco schónebecký a magdeburský…


Historický atlas města Pardubic

obrázek k článku

V roce 1995 si Pardubice připomněly 700. výročí první písemně doložené zmínky o své existenci. V rámci oslav tohoto "kulatého" jubilea byla Východočeským muzeem v Pardubicích a Historickým ústavem Akademie věd v Praze vydána reprezentativní publikace, přinášející nový pohled na historický vývoj Pardubic tentokrát z hlediska kartografických pramenů. Na tisk rozhodující měrou přispěl Magistrát města Pardubic. Soubor faksimilií historických map města Pardubic a obrazové dokumentace vychází jako součást rozsáhlého celoevropského projektu městských historických atlasů, jež započal již v 70. letech Institut fúr vergleichende Geschichte v Múnsteru. V České republice se realizace tohoto úkolu ujal Historický ústav AV CR v Praze a pro nejbližší období navrhl realizaci pěti svazků pro města Litoměřice, Pardubice, České Budějovice, Děčín a…


Nejstarší mapy Pardubicka

obrázek k článku

V tyrolském Wensu se v r. 1628 narodil Georg Matheus Vischer, podle oblasti narození zvaný "Tyrolensis", významný rakouský kreslíř a zeměměřič. Ve svých 60. letech zhotovil na objednávku k úředním, správním a hospodářským potřebám pardubického (v té době již císařského) panství jeho podrobnou mapu, zachycující zejména pardubickou rybniční soustavu, nejstarší v Cechách, s 238 rybníky a jejich českými názvy. Mapa vznikla v období, kdy mapy byly zhotovovány ještě bez přesných geodetických podkladů. Nemá zeměpisnou síť a její orientace k severu je pouze přibližná. Nemohla být a není proto přesná. Přesto je dílem velmi významným v mnoha směrech, mimo jiné i z hlediska historického. Představuje perspektivní plastické zobrazení krajiny s městy, městysy a významnými obcemi panství, tehdejším zalesněním a vodními toky. Ikonografcky jsou na…


Nález dalších maleb v kostele Sv. Bartoloměje v Pardubicích

obrázek k článku

Restaurování kulturní památky vždy vedle prodloužení jejího života a přiblížení její estetické a vypovídací hodnoty přináší i podrobnější poznání objektu jaka takového. Malířské výzdoby kostela se týkal již orientační restaurátorský průzkum, provedený Hanou Vítovou, ak. mal, v r. 1994 v souvislosti s přípravou projektu celkové obnovy chrámu. Už tento průzkum ukázal, že rozsah nástěnných maleb v kostele je větší, nežli do té doby známé dekorativní šambrány oken, iluzivní konzole a dekorativní pásy na klenbách empory. Nalezeny byly půvabné figurální drobné motivy na cviklech pod emporou a na vítězném oblouku a malba další edikuly v presbytáři. Průzkum byl ovšem tehdy limitován možnostmi provizorního nízkého lešení. Podrobný restaurátorský průzkum provedly v r. 1995 ak. malířky M. Nečásková a H. Vítova jako první etapu prací, vykonávaných…


Skví se jako Pardubice aneb Jak dnes po tolika staletích vidím toto město

obrázek k článku

Vítězná práce literární soutěže RKS Pardubice: Jsem nezúčastněným obyvatelem města Pardubic. Nepřilnula jsem k tomu městu, protože moje srdce a duše již dávno patří zcela jinému - a tím je Nymburk. To je malé a zcela odlišné od toho, které Ti chci nyní ukázat. Nemusíš sdílet můj názor, ale zkus se dívat se mnou mýma očima. Pojď a prohlížej si ten zatuchlý kout bez přírody, kde čas se stává vírem událostí a vír časem. Věc, zakrytou vrstvou prachu, vřavy a šíleného spěchu. Procházej tím městem a neohlížej se zpátky, jinak Tě pohltí do své všednosti a jednotvárnosti jako ty všechny ostatní kolem Tebe. Dívej se před sebe, a všímej si všeho a pozoruj všechno, co Ti lidský zrak může nabídnout. Spousty obchodů a butiků! Nekonečnost přesně odměřených ostrých hran, tvrdost betonu a šeď zakrývanou barevností reklam. Spousty aut a autobusů,…


PARDUBICKÝ SLAVÍN - ZDENĚK BIČÍK - archivář

obrázek k článku

K 70. nedožitým narozeninám Stojíme v prostoru tzv. Nové části Městských hřbitovů v Pardubicích nedaleko budovy krematoria, vpravo od přístupové cesty k ní, před hrobkou rodiny Lautnerovy a Kánských, kde odpočívá mj. i významná osobnost pardubické regionální historiografie a zdejšího sportu archivář Zdeněk Bičík, v letech 1976 - 90 též člen redakční rady našeho časopisu. V letech 1946 - 48 absolvoval Státní archivní školu v Praze a potom působil do r. 1960 jako městský archivář v Pardubicích. V letech 1961-1979 dojížděl do Zámrsku, kde byl pracovníkem Státního oblastního archivu. Roku 1979 se vrátil do Pardubic, kde nastoupil v muzeu jako odborný pracovník. Zde působil až do svého odchodu do důchodu roku 1988. Od studentských let byl literárně činný v oblasti regionální historie, celkově publikoval přes 800 příspěvků a studií v…


JUDr. Ladislav Quis - Významná osobnost města Přelouče

obrázek k článku

Pozornému návštěvníkovi Masarykova náměstí v Přelouči jistě neunikne skutečnost, že na domě čp. 25 (nyní Městský úřad) je umístěna mramorová pamětní deska s bronzovým reliéfem a tímto textem: "Zde působil Ladislav Quis, doktor práv, advokát a spisovatel od r. 1884 do r. 1908". Mnohý náš občan si nepochybně položí otázku, kdo to vlastně ten Ladislav Quis byl a jaký byl jeho společenský význam pro Přelouč. A právě tento příspěvek si klade za cíl toto bílé místo v povědomí čestných občanů a především mládeže odstranit. Ladislav Quis se narodil dne 7.2,1846 v Čáslavi, kde byl jeho otec městským lékařem. Ten však záhy zemřel a ovdovělá matka se v r. 1857 přestěhovala na radu příbuzných do Prahy. Mladý Ladislav zde pak studoval na gymnasiu akademickém a novoměstském, po návratu do Čáslavi v Německém Brodě a Táboře, kde také odmaturoval. Již…


Přednáška JUDr. Karla Krpaty v pardubické knihovně

obrázek k článku

(jaro 1969) Milí přátelé a sousedé, velmi by se mi líbilo, kdybychom oboustranně položili důraz na ono druhé oslovení a zbavili tuto naši besedu každé strojenosti a literární nadnesenosti a proměnili ji v docela volné sousedské klábosení. Jinak řečeno: přál bych si, abyste ve mně viděli především jednoho z Vás, tedy Pardubáka, který se narodil jen málo kroků odtud - tam, kde dnes stojí palác banky, čili rovnou ve stínu té nej typičtější naší stavby - Zelené brány, Pardubáka, který za téměř sedmdesát let zdejšího trvalého pobytu prožil s tímto městem všechny doby dobré i zlé - obávám se, že těch zlých bylo víc - Pardubáka, za jehož dětství - jak se mu to alespoň jeví - byly Pardubice s rušným rynkem, s tekoucí vodou v hradebním příkopě, nikoliv řídkými zbytky starých opevnění a zasněnými tůněmi i doubravami kolem širokých zákrutů…


Vzpoura dragounů v Pardubicích

obrázek k článku

V říjnu 1912 vznikla Balkánská válka. Úspěchy Černohorců, Srbů a Bulharů u Pripolje, Skadaru, Kumanova a Skoplje, právě tak jako později hrdinné boje v pevnostním pásmu Drinopole měly značný ohlas u Českého obyvatelstva tehdejšího Rakousko -Uherska. Jinak vedení tohoto státu nelibě neslo vítězný postup Srbska k Jaderskému pobřeží u Dráče, což považovalo za omezování svých zájmů. Proto počátkem listopadu vyhlásilo částečnou mobilizaci k soustředění vojenských sil na srbských hranicích. Jenže antimilitaristické smýšlení převážné části civilního obyvatelstva se začalo projevovat i v českých posádkách. Mezi vojskem se projevovalo odpírání poslušnosti, objevovalo se vzpurné srocování vojáků, mužstvo polevovalo v kázni, a to především u takových jednotek, které s kontingenty záložníků odjížděly do pohraničního území. Všechny takové projevy…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem