Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 5-6 / 1996

Bude využíván Pardubický přistav?

obrázek k článku

Valná hromada a.s. Přístav Pardubice 21. 6.1995 Na tomto řádném zasedání vedle procedurálních záležitostí padlo především rozhodnutí o navýšení základního jmění. Toto navýšení bylo schváleno tak, aby se stávajících 19 akcionářů (města Pardubice a Přelouč, Povodí Labe, a.s., Hradec Králové, České přístavy, a.s., Praha, ČSPL, a.s., Děčín, CÉVA, a.s., Prachovice, COMET, s.r.o., Hradec Králové, UNICO, a.s., Pardubice, Solné mlýny, a.s., Olomouc, DMP, a.s., Pardubice, Interbau Pardubice, První pardubická stavební, s.r.o., ČKD, a.s., Hradec Králové, Transporta, a.s., Chrudim, Vodní stavby, a.s., Praha, Cheming, a.s., Pardubice, Autosklo Šimek, s.r.o., SSŽ, a.s., Praha, Dopravní stavby IES, a.s., Olomouc) rozšířilo o dalších 5 akcionářů (Synthesia, a.s., Pardubice, Vodní cesty, s.r.o., Praha, Kovošrot, s.r.o., Děčín, ŽĎAS, a.s., Žďár nad…


Selb – partner nejbližší

obrázek k článku

V minulém čísle jsme vás seznámili se Schónebeckem, který tezí na Labi stejně jako Pardubice a patří k partnerům nejstarším. Mnoho nových přátelství vzniklo s otevřením hranice s Českou republikou. Jedno z nich se také upevnilo podepsáním smlouvy o partnerství mezi městy Selb a Pardubice v říjnu roku 1991. Zde se obě města zavázala k vytvoření dobrého sousedského vztahu, sbližování obyvatel a ke vzájemným setkáváním ve všech společenských oblastech. Hlavní důraz je kladen na výměnné akce mladých lidí s účastí škol, sportovních družstev, kulturních organizací a také na rodinné kontakty. To vše, co zde bylo přislíbeno, se naplňuje na 100% . Selb leží v severovýchodním cípu největší spolkové země SRN Bavorska, v hornatině Smrčiny ve výši 555 metrů nad mořem. Podle encyklopedie měl 21.000 obyvatel, ale to po připojení okolních obcí už…


25 let otužileckého sportu v Pardubicích

obrázek k článku

Oddíl plaveckých sportů TJ Synthesia Pardubice oslavil 25. výročí svého založení. Vyvrcholením tohoto výročí byl jubilejní 25. ročník soutěže otužilců na Labi, kterou oddíl pořádá dne 6. ledna 1996 ve 13.30 hodin. Zúčastnilo se 80 otužilců z celé republiky. Jak a kdy vlastně otužilecký oddíl v Pardubicích vznikl? Na začátku všeho bylo nadšení pro studenou vodu a iniciativa MUDr. Jaroslava Danielky, který si několik let předtím vyzkoušel blahodárné účinky zimního koupání v přírodě pod vedením nestora otužilců Oldřicha Lišky z Prahy. Ten na sklonku r. 1971 přesvědčil o prospěšnosti zimního koupání svého kolegu MUDr. Miroslava Trejbala (oba byli vojenští lékaři) a tehdejšího letce čs. armády Jana Nováka a při Voj. tělovýchovné jednotě Racek založili oddíl sportovního otužování. V zápětí se oddíl rozšířil o další vojáky z povolání a o…


Přednáška JUDr. Karla Krpaty v Praze (1969)

obrázek k článku

Moji drazí přátelé a sousedé maličko přespolní, když jsem tu byl mezi Vámi naposled, bylo mi na jedné straně hej, na druhé mnohem hůř. Ale když to tak zvážím, je mi rozhodně dneska lépe. V čem je ten rozdíl? Loňský rok, a především jeho počátek, byl pro mne doslova požehnaný. Řekli jsme si tu naposled, že kdysi z důvodů mi naprosto neznámých a nikdy mi nesdělených byla nade mnou vyslovena klatba, především tím, že jsem byl bez udání důvodů zbaven spisovatelské organizace. Loni - a zase mlčky - byla ona klatba ze mne sňata a já dnes mám možnost volněji publikovat. Jsem dokonce ve výboru autorské skupiny Východních Čech, kterou jsme ustavili v Hradci Králové a založili při ní velmi pěkný obsahově hodnotný časopis „Texty". Možná, že Vás bude zajímat, kdo mimo mne je z Pardubáků členem této organizace, které předsedá chrudimský spisovatel…


Dodatky k životopisu Leopolda hraběte fuccera Babenhausen (1893 - 1966)

obrázek k článku

Laskavostí paní Sylvie Kristinus z Hamburku (SRN) jsem obdržel v lednu 1995 zajímavý dokumentární i fotografický materiál k pozoruhodnému životopisu jejího otce Leopolda hraběte Fuggera - Babenhausen (1893-1966), který byl v letech 1930-35 nájemcem pardubického Zámečku. Vzhledem k tomu, že paní Sylvie (nar. 19. 5. 1931 v Mnichově) zemřela v Hamburku 11. února 1995, přišly v podstatě tyto materiály (hlavně podrobné údaje z vojenské služby hr. Fuggera v obou světových válkách a o jeho zajetí v bývalém SSSR v letech 1945 - 55) za pět minut dvanáct. Protože jsem se činností hr. L. Fuggera již před časem v našem časopise zabýval v souvislosti s jeho pobytem v Pardubickách1}, budu nyní sledovat jeho život z nových úhlů pohledu umožněných prameny zahraniční provenience. Připomeňme však nejdříve jeho základní biografické údaje. Leopold…


Putování pardubického hostinského za té prokleté války v šestašedesátém

obrázek k článku

(Ke 130. výročí prusko-rakouské války v r. 1866) Pruskorakouská válka v roce 1866 byla vyvrcholením boje o ovládnutí Německa. Byla záměrně připravována Bismarckem, který si zajistil podporu Itálie a neutralitu Napoleona III. Začala vpádem pruských armád do Čech a byla rychle rozhodnuta jejich vítězstvím u Sadové u Hradce Králové. Rakousko ztratilo v „pražském" míru Benátky a přistoupilo na novou organizaci Německa bez účasti rakouského císařství. Německý spolek byl zrušen a Hannover, Hessen-Kassel, Nassau a Frankfurlit nad Mohanem byly připojeny k Prusku. (Encyklopedický slovník) Pár kroků od hlavního vchodu na starý pardubický hřbitov v Jesničánkách stojí při západní zdi vedle sebe dva vysoké náhrobní pomníky. Jeden je z černé švédské žuly, druhý z pískovce. Ten pískovcový sem přinesli i s nebožtíky ze starého pernštejnského…


Pardubický Slavín - Antonín Chlap

obrázek k článku

(nar. 14. 6. 1853f zemřel 31.10.1896) Stojíme takřka v rohu tzv. Starých části Městských hřbitovů nedaleko kaple (2. hrob zprava od rohu) před rodinnou hrobkou rodiny Chladových. Na plánku J. Janiše z roku 1986 není hrob zanesen. Nejvýznamnějším příslušníkem této rodiny byl jistě Antonín Chlad (1853-96), přední člen mladočeského vedení v Pardubicích a mluvčí pardubického měšťanstva ve 2. polovině minulého století. Jeho rodiči byli Václav Chlad (nar. v M. Košicích 6. 1. 1824, zemřel v Pardubicích 18. 2. 1882) a jeho žena Kateřina (nar. 11. 12. 1819, zemř. 18. 8. 1894), oba též pohřbení v rodinné hrobce. Jejich syn Antonín byl spolu s bratrem Františkem, hospodářským správcem, nájemcem zámeckého pivovaru a sládkem v něm. Antonín Chlad byl členem obecního i okresního zastupitelstva, roku 1893 byl předsedou tzv. Svobodomyslného klubu v…


Stálá výstava, dosud málo známá

obrázek k článku

Před třemi lety, v souvislosti s úpravami pardubického židovského hřbitova, bylo zvažováno i využití prakticky nepoužívané obřadní síně. Po provedené rekonstrukci osvětlení a prvých pokusech zde instalovat několik panelů s židovskou tématikou padlo rozhodnutí. Pokusit se i v amatérských podmínkách v prostorách postupně instalovat stálou expozici s názvem „Z historie, života a utrpení Židů na Pardubicku". Začátky nebyly lehké. Hledání a studium materiálů, kterých bylo ve Státním okresním archivu poskromnu, si vyžádalo spoustu času. K této ochotné pomoci se připojilo i Východočeské muzeum a zvláště jeho odborná pracovnice paní Halbrštátová. Mnoho času bylo nutno vynaložit na korespondenci, s dnes již ojedinělými pamětníky. Tak se podařilo získat zcela ojedinělé dokumentační materiály od pardubické rodačky paní L. Schánělové - rozené…


Wertheimerova továrna a Její firemní značka

obrázek k článku

Podnik založil roku 1867 Ignác Wertheimer původně jako výrobnu lihovin studenou cestou. Po požáru roku 1875 postavil na pozemcích koupených od Josefa Plocka při okresní silnici Pardubice - Přelouč, v blízkosti kapličky sv. Marka, rafinerii lihu. V roce 1882 byla zřízena výroba octa a firma nese název První pardubická rafinérie lihu, továrna na likéry a octovou tresť Ignác Wertheimer. Zakladatel podniku v roce 1899 ve věku 57 let zemřel a podnik přešel do vlastnictví vdovy a dvou synů. Řízení se ujal nejstarší syn Max Wertheimer. Prvním jeho velkorysým počinem bylo rozšíření továrny o průmyslový lihovar. Ke stavbě došlo v roce 1904. Destilační aparát systému „Pampe" byl prvý tohoto druhu v tehdejším Rakousku - Uhersku. Na počátku 20. století byla jakost pardubického lihu už všeobecně známá a uznávaná za prvotřídní, o tom svědčí nejlépe…


Pardubičtí letci v době květnové mobilisace v roce 1938

obrázek k článku

Okupace Rakouska v roce 1938 měla pro Československo velmi nepříznivé dopady. Společná hranice s Německem se prodloužila na 2108 km. Na jaře téhož roku se zvyšovala aktivita nejen henleinovců, ale i hlinkovců na Slovensku. Proti republice vedlo Německo nenávistnou tiskovou kampaň o „nesnesitelném útlaku Němců" u nás. Navíc naše zpravodajská služba zaznamenala aktivitu a pohotovost oddílů SS a SA. Ke hranicím se začaly stahovat jednotky wehrmachtu. Blížily se volby, a tím i obavy, zda německá strana nevyužije situace k incidentům při nich jako záminky k útoku na republiku. Proto na základě § 20, odst. 4, 2. věty branného zákona a § 180 branných předpisů vyhlásila vláda 20. května 1938 částečnou mobilizaci. Povolala do zbraně jeden ročník zálohy a náhradní zálohy, doplněný příslušníky speciálních zbraní. Mobilizace proběhla skvěle díky…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem