Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 1994

Insignie primátora a prapor města

obrázek k článku

Přetištěno z brožury město informuje, vyd. Tiskové a informační oddělení MmP – březen 1994. Na svém posledním jednání v závěru roku 1992 mdli členové zastupitelstva a hosté zasedání příležitost seznámit se s novými insigniemi primátora města Pardubic a méstským praporem. Dosavadní symbol města (mj. se užívá při svatebních obřadech) představoval pouze znak České republiky se stuhou, což neodpovídalo významu města ani vlastní funkci primátora. V červenci 1993 bylo vypsáno výběrové řízení, ze kterého vyšel vítězně grafický návrh Jiřího Laciny. Zpracování a výroba byly svěřeny pardubickému uměleckému kováři Josefu Brychnáčovi. Základní část insignie tvoří osmihran zlacené mosazi, ze kterého plasticky vystupuje okružní SIGILLUM CIVITATIS PARDUBICENSIS (pečeť pardubické obce ). Na červené pavéze je bílý smaltovaný kůň se zlatou uzdou a…


Zákon ze dne l6.února 1994 o změně názvu Vysoké školy chemickotcchnologické v Pardubicích

obrázek k článku

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: §1 Název "Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích se mění a zní "Univerzita Pardubice" §2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31 .března 1994. Uhde v.r. Havel v.r. Klaus v.r. Pravděpodobně nikdo z okruhu osobností stojících u zrodu pardubického vysokého školství před více než čtyřiceti lety netušil, co všechno dává této instituci do vínku. Z malé fakulty původně spadající pod pravomoc ČVUT vyrostla prosperující mnohotvárná škola nesoucí od 31 .března letošního roku název Univerzita Pardubice.


Zpráva o činnosti KPP, 10.3.1994 přednesená na výroční členské schůzi ing. B. Novotným

obrázek k článku

Vážení přátelé, od poslední členské schůze klubu, která se konala v tomto sále 4.3.1993, uplynul rok a proto je na místě hodnotit, co se nám v uplynulém období podařilo i co by bylo potřeba vykonat v čase budoucím. Jak víte, na zmíněné členské schůzi byl zvolen 205 účastníky nový výbor klubu, a to na dvouleté období. V novém výboru zasedali noví členové: pí Procházková, Pavlišová, Samková, Ing.Vodová, manželé Vobořilovi a p.Žočék. Všichni přispěli k oživení činnosti a zlepšení práce výboru.


Znovu o pomníku TGM v Pardubicích

obrázek k článku

Jak je širší veřejnosti známo, vznikla roku 1990 při Magistrátu města Pardubic komise pro obnovení pomníku prvního presidenta Československé republiky T.G.Masaryka v Pardubicích. Pamětníci vědí, že základní kámen pomníku byl položen r.1926, vlastní pomník-krásné umělecké dílo sochaře Otakara Španiela (1881-1955), profesora AVU-byl odhalen v říjnu 1921 za osobní účasti F.Udržala. První impuls k postavení pomníku vyšel v srpnu 1921 od rot-mistra ruských legií Václava Kodeta. V září 1921 bylo ustanoveno Družstvo pro postavení pomníku, v němž pracovali kromě V.Kodeta další rotmistři čs.armády. Od roku 1925 byli členy Družstva pod předsednictvím E.Hlavatého a později J.Kroužela i zástupci města a okresu. Město Pardubice přispělo tehdy k dobrovolným sbírkám občanů částkou 10 000 Kč.


Pardubice - sídlo Spolku textilních chemiků a koloristů

obrázek k článku

Ačkoliv Pardubice nejsou textilním městem, staly se sídlem významného Spolku textilních chemiků a koloristů. Stalo se tak dík rektorovi VŠCHT a vedoucímu katedry chem.technologie vláknitých materiálů, kteří umožnili zřídit v prostorách této katedry kancelář Spolku. Spolek má dlouholetou a bohatou tradici. Již v roce 1908 byl ve Dvoře Králové nad Labem založen Spolek chemiků - koloristů (tehdy Verein der Chemiker - Coloristen). Jeho posláním bylo původně chránit zájmy koloristů, ale výroční schůze brzy přerostly ve významné odborné a vědecké kongresy.


Vývojové souvislosti Pernštejnských měst v Čechách a na Moravě

obrázek k článku

Spolu s Vilémem a jeho syny Vojtěchem a Janem z Pernštejna vstupují do naších zemí zcela nové městské a fortifikační budovatelské principy. U jejich zrodu stál nesporně královský architekt Benedikt Ried, jenž ve funkci projektujícího, ale neprovádějícího "werkmístra" zaujal ústřední pozici, jíž naposled vykonával Petr Parléř z Gmúndu a jeho syn Václav. Od roku 1490 se s Riedem "služebné" stýkal Vilém z Pernštejna jako nejvyšší hofmistr, od roku 1521 jeho syn Vojtěch, až do smrtí obou roku 1534. Ve funkcí zemského hejtmana na Moravě, povinného udržovat hradní a zemská opevnění, přicházel s Riedem do styku i Jan z Pernštejna. Tak hodnotí situací arch.Karel Braný, který se desítky roků věnoval výzkumu díla B.Ríeda u nás, aplikací jeho myšlenek a po dr.Heroutoví též soustavné dokumentací nálezů pernštejnských architektur v Pardubicích, Novém…


Vinařství ve východních Čechách

obrázek k článku

Víno se v Čechách pěstovalo již v lO.století a možná I dříve. Pěstovalo se i tam, kde bychom je dnes nehledali, jako v jižních Čechách (například u Českého Krumlova je ves Vinná) nebo na Českomoravské vysočině - dokonce v nadmořské výšce 500 i 600 m. Dodnes je tam připomíná řada místních názvů. Nutno si ovšem uvědomit, že do 16.století bylo v Čechách tepleji než v pozdějších stoletích.-Víno se dostávalo do Čech především z Velké Moravy, jejíž součástí byla po určitou dobu s ní sousedící Panonie, kde došlo k velkému rozkvětu vinařství již ve 3.století n.l. za císaře Marca Aurelia Proba. Vliv na pěstování vína měla nepochybně postupující christianizace a s ní rostoucí potřeba mešního vína - ale také zvyšující se požadavky měnícího se životního stylu, zejména nově se formující a bohatnoucí šlechty.


500 let vinařů na Pardubicku

obrázek k článku

Letos 4.června tomu bude 500 let, kdy se v knihách pardubického panství poprvé objevilo jméno Vinař. Mezi 13 sedláky, kteří se přestěhovali z Podůlšan do Libišan, byl také Jan Vinař, který 4.6.1494 podle dohody zapsané v rybničních registrech směnil půl lánu a 2 pruty polí, 3 jitra a tři provazce luk a prut lesa v Podůlšanech za pole, která mu dal Vilém z Pernštejna od libišanského dvora. Tento Jan Vinař založil rod, jehož další příslušníci se v následujících staletích vyskytovali též v Platěnicích, Dvakačovicích, v Chrudimi, Dašicích, Borohrádku atd. Osudy tohoto rozvětveného rodu sepsal v pozoruhodné a obsáhlé kronice, jež vznikla v letech 1975-82, ing.Otakar Vinař, dlouholetý spolupracovník "Zpráv Klubu přátel Pardubicka", který 3.května t.r. oslavil neuvěřitelné 80. narozeniny. Duševně i tělesně neobyčejně svěží jubilant uvítal 7.…


Pardubický židovský hřbitov - 2. část

obrázek k článku

Po pravé straně dnes uzavřeného hlavního průchodu na hřbitov jak u zdi, tak i na druhé straně cesty se nachází část historie židovského podílu na rozvoji pardubického průmyslu a obchodu. Do výše čnící jehlanovité náhrobky z černého mramoru či leštěné žuly byly obvyklou součástí všech židovských hřbitovů s větším počtem členů obce a odpovídajícím vlivem a postavením v místě. Patřili k nim i představitelé náboženské obce. Na pardubickém židovském hřbitově je to především rodina Oesterreicherova. Rodina velkoobchodníků s potravinami a zvláště minerálními vodami vlastnila rohový dům na Pernštýnském náměstí, dnešní sídlo Okresní knihovny. Markus Oesterreicher stál v čele náboženské obce od jejího založení v roce 1859 až do roku 1901, více než čtyřicet let. Jiný z náhrobků patří rodině Winternitzových. Z nich Jakub Winternitz byl v…


Epizoda z předválečné historie Explosie Semtín

obrázek k článku

V druhé polovině třicátých let se v Evropě rýsovala hrozba válečného napětí ze strany nacistického Německa. Vlády evropských zemí se stále více začaly zabývat otázkami obrany, přezbrojování i vzájemnou spoluprací. Československo pochopitelně bylo jedním z těchto států, které si uvědomilo, že z Německa nemůže očekávat nic dobrého. Jeho zbrojní průmysl i jeho kapacita byly na výši. Jistou slabinou však bylo letectvo. Je všeobecně známo, že se hledala spolupráce i na tomto poli, takže nakonec se zakoupily v SSSR dvoumotorové bombardéry SB 2 (1) a nakonec i licence na jejich výrobu u nás. (Pro zajímavost: byly rychlejší než naše stíhačka B 534). Letka č.73 těchto bombardérů byla např. v Chrudimi. Na druhé straně Anglie zakoupila licenci na výrobu kulometů od brněnské Zbrojovky, takže spojenecké i další armády za 2.světové války jimi byly…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem