Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
09.10.2022 07:00

Zřícenina hradu Kozlov a skokánské můstky

Lomnice n Popelkou - zř.hradu Kozlov - Skokánské můstky - Lomnice n Popelkou. Délka trasy 14 km. Odjezd 7:03 hod. vlak Arriva z hl.h. Návrat 16:55 / 18:55 vlakem ČD. Vedoucí L. Černíková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

16.10.2022 07:40

Les království

Bílá Třemešná - Les Království - Dvůr Králové n Labem. Délka trasy 11 km. Odjezd 7:40 hod. vlak ČD z hl.h. Návrat 14:55 / 16:26 vlakem ČD. Vedoucí J. Skotnica. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

16.10.2022 15:00

Návštěva kaple sv. Anny

Počet účastníků je omezen, pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Výlety do historie

21.10.2022 16:00

Návštěva hvězdárny barona A. Krause

Počet účastníků je omezen, vstupné 30 Kč za každého účastníka se vybírá na místě.

typ akce: Výlety do historie

23.10.2022 07:55

Žamberk - Litice

Žamberk - Přírodní park Orlice - Hrad Litice. Délka trasy 12 km. Odjezd 7:57 hod. vlak ČD z hl.h. Návrat 17:15 vlakem ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Dlažba ulice

Mezi klášterním kostelíkem a staroměstskou dívčí školou až k hasičské kolně byla provedena nákladem přes 2000 kor. Městská rada obrátila se na výbor občanské záložny se žádostí, aby na tuto dlažbu poskytla příspěvek vzhledem k tomu, že onou ulicí jde frekvence do parku, záložnou udržovanému. Výbor záložny žádosti této vyhověl a sice se zvláštní blahovůlí, neboť projevil ochotu, že záložna zapraví celý náklad, jestli-že obec předlážditi sá ulici mezi chlapeckou školou a botanickou zahradou ne velkým nákladem.


Hodiny na Zelené bráně

Nevyhovovaly zejména proto, že nebyly průsvitné, a proto za tmy sloužily k oznamování času jenom odbíjením a nikoliv ukazováním. Řízení jejich pak bylo dosti obtížné, a proto postrádaly časové přesnosti. Vzhledem k tomu u příležitosti opravy „Zelené brány“ usnesla se městská rada, aby dosavadní hodiny nahraženy byly moderním strojem s elektr. Pohonem a průsvitnými číselníky. Tyto hodiny a bráně budou ve spojení s hodinami městské elektrárny, a odtamtud budou přesně řízeny. Číselníky budou z mléčného skla, takže rafie budou za dne zřetelně viditelny a za tmy budou číselníky osvětleny elektrickým světlem, takže jasně osvětleny budou prosvítati. Toto opatření bude obecenstvem uvítáno dojista s povděkem.


Starožitné nálezy v Pardubicích

Při úpravě místa pro poštovní ředitelství v Pardubicích přišlo se na hradební příkop, který byl asi 2 m hluboko pod niveau nynějšího hlavního náměstí. Příkop byl asi na pokrají parkánů, obklopujících staré město. Při odkopávce našlo se v příkopě mnoho nádob rozbitých a kachlíků z doby gotické i renaisanční, které uschovány byly v museu města Pardubic. Bylo by záhodno v mapě města Pardubic vše vyznačiti.


Velká pardubická v rozhlase

V neděli jsou v Pardubicích tradiční koňské závody s Velkou pardubickou. Tak jako roku loňského, i letos bude průběh celých závodů vysílán rozhlasem přes Prahu do všech čsl. Stanic. U mikrofonu bude sportovním radioamatérům známý redaktor Laufer. V přestávce, nenastanou-li některé nepředvídaní technické obtíže, bude vysílána propagační přednáška o Výstavě tělesné výchovy a sportu v ČSR., a příštího roku v Pardubicích pořádané.


Stavba Baťova paláce v Pardubicích odložena

Ke stavbě Baťova paláce na Wilsonově třídě na místě domu firmy bří Piklové bude pravděpodobně zase odložena. Psali jsme již, že dohoda byla podepsána. V posledním okamžiku položila firma Baťa ještě některé požadavky, které se druhé strany nebyly přijaty, což zavdalo příčiny v průtahu celé věci. Tento průtah však bude příčinou, že už v letošním roce ke stavbě nedojde…


Hotel pro Židy v Pardubicích

Okresní úřad vydal následující vyhlášku: Na základě čl. 2. a 3. zákona o organisaci politické správy ze dne 14.VII.1927 čís. 125 Sb. z. a n. nařizují toto: Pro přechodné ubytování Židů v městě Pardubicích vyhrazuje se pouze hotel „Libuše“ v Pardubicích (Nádražní třída), č. 179 (majitelka Helena Rulcová). Do všech ostatních ubytovacích podniků v tomto městě se přístup Židům zakazuje. Myjitelům, pokud se týče odpovědným zástupcům těchto ubytovacích podniků, do nichž přístup Židů není dovolen, nařizuji, aby okamžitě opatřili svůj podnik zevně i uvnitř příslušnými vývěskami německo-českými. Neuposlechnutí ustanovení této vyhlášky bude potrestáno na penězích od 10 – 5.000 K aneb vězením od 12 hod. do 14 dnů. Vyhláška vstupuje ihned v platnost.


Výročí Klubu přátel Pardubicka

Na podzim roku 1945 vznikl v Pardubicích Klub přátel velkých Pardubic, který se později nazýval Klub přátel Pardubic a nyní Klub přátel Pardubicka. Tento klub sdružuje příznivce a občany Pardubic, kteří chtějí, aby Pardubice vzkvétaly a záleží jim na jejich rozkvětu. Převážně je propagačně-vlastivědnou organizací, jejímž cílem je shromažďovat zajímavé poznatky o pardubickém regionu, bdít nad zachováním jeho přírodních, architektonických a uměleckých památek i zvláštností a seznamovat s nimi širokou veřejnost. Kpp má přes 900 členů, kteří mohou pracovat v odboru turistiky, historie, památkářství, průvodcovství. Vlastní svoji knihovnu a obrazový archiv, klubovnu má pod Zelenou bránou v památkově chráněném domě. Vydává svůj časopis „Zprávy Klubu přátel Pardubicka“, který v nákladu 1000 výtisků vychází měsíčně. Klub organizuje vlastivědné…


Povodňová ochrana města

Do volebního programu Pardubic přispěje také podnik Povodí Labe několika akcemi. Pro zvýšení povodňové ochrany a zlepšení životního prostředí sídliště Závodu míru provede v průběhu pětiletky rekonstrukce pochůzkové pobřežní stezky. Dále na podkladě povodňové situace v letošním roce přehodnotí stupně povodňové ochrany města . Pro případ, že by se obnovil tak zvaný Císařský náhon, zajistí vyčištění vtokové části na řece Chrudimce. Konečně provede rekonstrukci poškozeného úseku slepého ramene Labe. Aby nedocházelo ke ztrátě travního porostu podél vodních toků ve městě, zajistí jedenkrát ročně posekání travního porostu.


Obyvatelům Polabin

Když se zeptáte někoho z obyvatel největšího pardubického sídliště Polabiny, jak je spokojen se zdravotními službami v místě bydliště, většinou vám odpoví, že stav není plně uspokojivý. O to více je v sídlišti středem zájmu občanů, občanských výborů a dalších orgánů výstavba nového zdravotního střediska, do které se před třemi roky s odvahou pustil Stavební podnik města Pardubic… Náklady na stavbu osm a půl miliónu korun převyšují rozsah akcí, na které jsou v podniku zvyklí, a v neposlední řadě měl podnik rozpracovanost na jiných místech. Tento důvod také vysvětluje, proč stavba několik měsíců nepokračovala… Tři roky od zahájení výstavby střediska uplynuly a za další dva má a musí být stavební část hotova, neboť tak malý podnik si ani nemůže dovolit platit vysoké penále, které by plynulo z prodlení. A jak to vypadá na středisku nyní?…


Ministerstvo hájí Srnojedy

Otázka osamostatnění obce Srnojedy na Pardubicku není zdaleka uzavřena. Ač občané jmenované aglomerace dle svého názoru splnili vše, co jim ze zákonných možností známo, magistrát města Pardubic jejich žádost zamítl a rozhodl zakázat uspořádání referenda. Stačilo k tomu samolibé zpracování dané studie tajemníkem magistrátu ing. Vejdělkem. Okresní úřad také spatřuje v rozhodnutí městských radních nespokojenost a nesouhlasí s nepovolením referenda. Tyto skutečnosti stále nestačí pardubickému primátorovi a radě města k přezkoumání a přehodnocení rozhodnutí. Až nepříjemně to poukazuje na zájem některých lidí o tuto oběc, vzhledem k tomu, že zde má být přístav a rozvoj služeb jako takových. Další právní radou nejen pro pardubického primátora…. Je vyjidření ministerstva vnitra České republiky, které se nám podařilo získat. Jasně je v něm…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem