Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Kalendárium

Lávka či most u reálky?

Na to přikročeno k vyřízení nejdůležitějšího bodu programu – petici občanů o zřízení mostu resp. Lávky přes Chrudimku u reálky. Četná návštěva galerie svědčila o veliké důležitosti otázky této pro rozvoj našeho města a o mimořádném interessu širšího obecenstva. Předseda náměstek starosty p. Liebich, referuje pan starosta. Ve svém referátu uvádí, že vzhledem k patrné důležitosti otázky a vzhledem k různým stanoviskům, jež interesované kruhy občanstva k ní zaujímají, nebyla tato otázka ponechána k jednání o rozpočtu, nýbrž byla učiněna předmětem zvláštního jednání. Již několik roků pociťuje se nedostatečnost lávky u reálky. Roku 1899 podal předseda odboru pro veřejné práce, náměstek starosty p. Odkolek, obšírnou zprávu o tom, že místo lávky u reálky bude nutno po regulaci zříditi most, kterážto zpráva byla ve schůzi obecního…


Nový hotel v Pardubicích

Do předešlého čísla byl nám zaslán ze řad živnostnictva a obchodnictva článek, směřující pro zřízení hotelu spolu s okresním domem a velkým sálem; článek ten pto velký nával nemohli jsme otisknouti. Dnes dochází nás opětně podobná zpráva ze řad spolků zpěváckých a hudebních, které s radostí místa přenecháváme. Píší: Pravdou jest, že město naše postrádá sálu, v němž i naše spolky vykonati by měly své poslání, pokud se týče tzv. produkcí lidových. Máme sice pěkné divadlo, ale dnes je všeobecné přesvědčení, že je malé, alespoň pro tyto výkony většího rázu, na kteréž, má-li býti přihlíženo k finančnímu efektu, musí býti vstup do nich nepoměrně vyšroubován a tím přístup menšímu lidu, ano i rodinám znemožněn. Město naše honosí se, díky jednotlivcům, výkonnými tělesy I. řádu a nebýti obav před deficitem při pořádání, dala by se velmi často…


Práce na shybce na regulované Chrudimce

Práce na shybce na regulované Chrudimce u reálky dobře pokračují a po jejich dokončení přikročí se k montování železného mostu, jehož konstrukce úplně hotová leží na dvoře továrny p. Al. Rainbera a očekává dne, kdy na své pravé místo bude moci býti položena.


Na hromadu vykopávky

Na hromadu vykopávky na stavbě kanálu před Zelenou bránou upozornili jsme v předešlém čísle a žádali jsme za její odstranění. O povolané strany dostalo se nám vysvětlení, že podnikatel se vším úsilím na kanále pracuje, že však z technických důvodů práce v těchto místech jest tak obtížná, že nemůže již více býti rozšířena, nemá-li býti na újmu jakosti práce samé. Proto musíme se s překážející hromadou už nějak smířiti, neboť jinak mohlo by se státi, že by po nějakém čase následkem vad, způsobených spěchem, musel se kanál předělávati a že by se tam objevila hromada opětně a ještě déle, než nyní.


Náměstí před Zelenou branou

V malé zasedací síni v radnici jest vystaven model náměstí před Zelenou branou a kostelem – jejž nechal vyhotoviti p. starosta, aby se správném měřítku bylo naznačeno tržiště, tak jak by mělo býti provedeno, a vliv jeho na celkový vzhled náměstí. Na modelu nalézá se též budova okr. domu, musea, spořitelny – a naznačena též úprava domů od brány ku kostelu, jakož i úprava zvonice. Účelem tohoto modelu bylo, aby byla názorně předvedena občanstvu zamýšlená úprava tržiště a přibližné řešení celého náměstí… Naznačená úprava tržiště, jehož část provedena též ve větším měřítku - ukazuje jasně, že zamýšlená úprava byla by skutečnou okrasou nového náměstí a zejména linie luxusové, jež vedeny jsou mezi pilony, jsou výzdobou nanejvýše působivou a dekorativní – a to jak v létě, tak v zimě…


Při oslavě narozenin pana presidenta T.G.Masaryka

Při oslavě narozenin pana presidenta T.G.Masaryka v městském divadle dne 6.t.m. po vřelém proslovu starosty města Františka Váchy, v němž vylíčil význam a zásluhy pana presidenta o republiku a vážnost a vděčnou lásku k jeho vznešené osobnosti, byl za bouřlivého souhlasu obecenstva zaslán panu presidentu tento telegram: „Pan president Masaryk, Praha. Pane presidente! Vaše narozeniny v jich předvečer v měst. divadle a z hloubi duše vděčné Vašim neskonalým zásluhám o dobytí a udržení svobody a samostatnosti republiky Československé pronáší Vám svůj hold a vroucí přání vašeho blaha a plného zdraví pro štěstí Vaše a drahé republiky. Starosta Vácha.“


Polabiny

Polabinami převalily se v minulých dnech spousty vody a spěchající kry způsobovaly tam silný rachot. Potom šly jen ojedinělé stříže. Nyní již voda stáhla se do řečiště. Labe se valí mohutně. Hučí. V Polabinách začíná tajemný praskot a rupot. To jak země puká. Vyráží pupeny. Syrová, příjemná vůně táhne Polabinami. Dosud tam placho. Jen štíhlí rackové, kteří se právě vrátili, krouží graciosně nad vodou a lučinami a zaletují i nad vzdálenější pole. Ostrý jejich křik zaznívá svěžím vzduchem. Zima umírá pod schýlenými vrbami a tam někde v dáli se rodí jaro.


Komunistické výtržnosti v Pardubicích

V těchto dnech před Masarykovými oslavami snažili se komunisté vyvolati v Pardubicích výtržnosti. Pod záminkou volání po práci nezaměstnaných, objevily se na ulicích skupiny nezaměstnaných, mezi nimiž byli však většinou lidé, kteří nikdy o práci nestáli. Demonstracím dáván ráz takový, jakoby bylo voláno po práci, ve skutečnosti sledován cíl demonstrační a agitačně komunistický.Alespoň hloučky byly vedeny komunistickými organisátory. Také byly rozhazovány letáky, hlavně v okolí továren, kterými měla býti vyvolána nálada proti přesidetovým oslavám. Dělnictvo v převážné většině komun. provokaci naprosto odmítlo. Jen mizivá menšina odlehla, ale i tato nepatrná menšina, vidouc předem fiasko z Moskvy komandované akce, od provokací ustoupila. Pokus o komunistické výtržnosti ztroskotal úplně.


Špejbl a Hurvínek v Pardubicích

Ve dnech 8. a 9. t.m. zavítá do Pardubic prof. Skupa se svými světoznámými malými herci Špejblem a Hurvínkem. Dřevění aktéři prof. Skupy jsou něčím jedinečným, co nutno vidět, abychom věděli, co to vlastně je. A potom už nikdy na Špejbla a Hurvínkanezapomeneme. Těžce nemocný žurnalista se o tomto divadelním podniku vyjádřil následovně: Byl jsem nemocen a rekonvalescence byla horší nemoci. Nemohl jsem usnout. Byly to trapné noci. Zkoušel jsem vše možné. Potom mi někdo poradil, abych se šel podívat na Špejbla. Šel jsem. Nebyl jsem k utišení. Tleskal jsem velký aplaus Špejblovi a Hurvínkovi. Válel jsem se smíchy, pokud to policejní předpisy dovolují. Té noci jsem spal až do druhého dne do večera. Smích mne uzdravil. Životadárný humor Skupův mně vrátil normální pohodu duše. Je třeba se smát, dobře se zasmát, Špejbl k tomu provokuj každým…


Jak bude vypadat pardubská zvonička u děkanského kostela

Ačkoliv valná část veřejnosti sdílela názor, projevený ve „Východoč. Republik.“, aby stará pardubská zvonička u děkanského kostela byla zrušena a odstraněna, čímž získalo by se velmi pěkné prostranství v této části Smetanova náměstí, nebyl tento návrh přijat, nýbrž dochází k restauraci zvoničky. Zvonička bude restaurována dle návrhu místního architekta Řepy. Bude s věží 35 m vysoká, dole má býti umístěn, náš obrázek, památník padlým. Okolní domky pak budou zakryty arkádami, jak je rovněž patrno na našem obrázku. Původní plán zhotovil arch. B. Dvořák, ten však nebyl přijat a nyní dochází k restaurování zvoničky dle návrhu arch. Řepy. S pracemi restauračními bylo započato v těchto dnech. Novou věžičkou na této zvoničce dostane silueta Pardubic nový vzhled.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem