Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.01.2018 08:05

Procházka zimní Chrudimí

Chrudim – Staré město – sportoviště (možnost navštívit Muzeum + M.loutek). Délka trasy 10 km. Odjezd BUS v 8:05 h, návrat v 15:00 hod.; 15:34 hod. Os. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubika.

typ akce: Turistické vycházky

24.01.2018 18:00

Pardubické městské řeky, mlýny a mosty

Přednáška poinformuje o tom, jak byly Pardubice v minulosti spojeny s vodními toky, které byly i pohonem pro mnohé stroje a manufaktury. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce, veřejnost zvána, vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.01.2018 16:00

Politik. Dr.Mifek

Beseda pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka se koná v klubovně v ulici Ve Smečkách v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

28.01.2018 10:00

Výšlap kolem Chrudimky

Pardubice–krematorium – Červeňák – Nemošická stráň – Drozdice – Nemošice (7 km) – Pardubice-krematorium – 8,5 km. Délka trasy 8,5 km. Odchod v 10:00 h, návrat v 13:30 hod. MHD; 14:30 hod. Os. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

07.02.2018 18:00

Projektování pražského dálničního okruhu v letech 1938 - 1943 a stavba dálnice z Prahy do Posázaví v letech 1939 - 1950

Přednáška Tomáše Jandy bude mapovat nesnadnou přípravu pražského dálničního okruhu se zásahy německých architektů nahlížejících na Prahu jako na německé město a zároveň na úzkou spolupráci českých a německých mostních odborníků při projektování jedné z největších mostních konstrukcí. Dále za pomoci dobových snímků navštívíme staveniště dnešní dálnice D1 mezi Prahou a Hvězdonicemi v letech 1939 - 1950 dokončené po vynucené přestávce až v sedmdesátých letech minulého století.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Zprávy KPP

Vojtěch Lautner

obrázek k článku

/1871-1936/ významný pardubický hudební pedagog, dirigent a hudební skladatel. Před založením Východočeské hudební školy města Pardubic, která byla otevřena 15. září 1919, bylo v našem městě několik soukromých hudebních Škol. Významná patřila také Vojtěchu Lautnerovi. Pocházel z Plzeňska, kde ve Skočicích měl jeho otec kapela /povoláním byl zedník/. V hudebním prostředí získal první základy svého vzdělání, která později rozšířil studiem na vojenská hudební akademii a na vídeňská konservatoři. V letech 1897-1903 byl kapelníkem populární hornická hudby v Kutná Hoře. Ta byla mnohokrát vyznamenaná Čestnými diplomy, zlatou medaili, stříbrnou taktovkou a dalšími uznáními.


Pardubický slavín – František Vincenc Danihelka – akademický malíř

obrázek k článku

/nar. 14.února 1911 v Pardubicích zemřel 27.srpna 1970 v Pardubicích/ V sektoru I.BA3 /na plánku J.Janiše/ stojíme u hrobu akademického malíře Prantiška Vincence Danihelky, autora mnoha pardubických Narodil se v Pardubicích 14.2.1911 v rodině krejčovského mistra. Vyučil se krejčím a složil tovaryšskou zkoušku s velmi dobrým prospěchem. Ve dne šil, večer a v neděli kreslil. Již ve školních letech projevoval velké kreslířské nadání. V letech 1925 - 28 navštěvoval soukromou školu profesora Jana Šíra v Kostelní ulici. Po jeho smrti chodil k akademickému malíři Veno Veselému, který mu přibližoval hlavně krajinomalbu ve svém ateliéru v čp.58 Na Kopečku. V roce 1930 byl P.V.Danihelka vyslán krejčovským cechem do Prahy jako módní střihač. Během dne pracoval v dílně, večer chodil kreslit do večerní školy. V r.1931 přijat na Ukrajinskou…


Pardubické parforsní hony (1841-66)

obrázek k článku

přetištěno ze zaniklého sborníku Pardubicko – 1969 Každoročně, zejména před Velkou pardubickou s objevují v novinách výňatky z historie Velké pardubické steeplechase. S touto historií jsou však nerozlučně spjaty i pardubické parforsní hony, které předcházely vzniku pardubických dostihů. A nebylo náhodou, že právě tyto hony dosáhly ke konci minulého století a začátkem tohoto století největšího lesku a evropské proslulosti. Říkalo se, že kdo chtěl vidět poslední podzimní a zimní módu, musel jet do Pardubic. Malé městečko, které ještě v roce 1846 Čítalo jen 4.101 obyvatele, stávalo se na podzim každého roku střediskem evropské šlechty a současně ukazatelem nejnovější módy. K provozování parforsních honů poskytoval pardubický kraj i celé jeho široké okolí ty nejlepší podmínky. Přínos pardubických parforsních honů k obnově a rozkvětu města…


Okresní archiv v Pardubicích se představuje čtenářům KPP - 4. část

obrázek k článku

Samospráva do roka 1945 - Archivy měst Čtvrtou skupinu fondů okresního archivu tvoří fondy zařazená pod názvem Samospráva do roku 1945. Největší a ne j významně jší Částí táto skupiny jsou Archivy měst a obcí. Obecním úřadům budeme věnovat svou pozornost příště, dnes se poněkud podrobněji zmíníme o fondech městských úřadů čili o tzv. Archivech měst Bohdanče, Dašic, Holic, Horního Jelení, Choltic, Pardubic, Přelouče a Sezemic. Při podrobnějším zkoumání obsahu těchto fondů vidíme, že zde nalezneme písemnosti z let 1491 - 1945 /l950/, mezi kterými nechybí ani celá řada originálů pergamenových listin udělená městům jak majiteli panství, tak i panovníky.


Pardubické sady

obrázek k článku

Minulost pardubických sadů je poměrně krátká. Nebyly ale žádné šlechtické paláce s rozsáhlými zahradami a pardubický zámek měl sice valy a široký ochranný zátopový pás, ty však nebyly sadově upravovány. Snad až začátkem 19«století /podle J.Sakaře/ vyzdobila vrchnost zámecký val révou a štěpím, tedy valy sloužily jako sad užitkový. Pardubickému sadovnictví dal základ plukovník Saiman z kyrisnického pluku Summarlva roku 1819. Nechal vybudovat stezku k .Vystrkovu", která spojovala město od kláštera /dnešního Komenského náměstí/ s osamocenou osadou a dvorem "U kostelíčka". Tuto stezku osadil stromořadím a tím vzniklo prostředí k velmi oblíbeným procházkám. Občanské sdruženi doplnilo tuto stezku tak, Že proměnilo lúalé Olšinky, což bylo záplavové pásmo na pravém břehu Chrudimky, v rozsáhlý sad, který sahal až k dnešním mlýnům. Toto sdružení…


Pardubická městská zeleň po druhé světové válce

obrázek k článku

Období po druhé světové válce znamenalo nejen v Pardubicích, ale prakticky v celém Československu obrovský úpadek odborné zahradnické práce. Profese zahradního architekta začala být považována za projev buržoasního snobismu, funkce městského zahradníka byla zrušena. Údržba zeleně byla postavena z hlediska organizační struktury na úroveň prací popelařských a metařských, z hlediska finančního ocenění dokonce hluboko pod tyto práce /tento přístup přes určité změny v posledních dvou letech přetrvává dodnes a projevuje se z hlediska správce veřejné zeleně, kterým jsou Technické služby města Pardubic, momentálně nejpalčivěji při uvolňování finančních prostředků na nákup mechanizace usnadňující zakládání a údržbu zeleně./


Hovoříme s náměstkyní primátora města Pardubice Ing.H. Demlovou

obrázek k článku

Co Je náplní Vaší práce náměstka primátora a co vidíte ve svém oboru jako prvořadý problém? náplní mé práce je oblast ekonomiky - tj. rozpočet města /jeho příjmy a výdaje a městsky majetek. Do roka 1991 byla oblast rozpočtu pevně svázána centrálně stanovenými pravidly, finance byly přesně určeny a město, prakticky nemohlo samostatně rozhodovat. Ani s majetkem nebyly problémy, poněvadž ten se skládal z budovy radnice, několika objektů po národních výborech v okrajových Částech města a hasičských zbrojnic.


Dnes hovoříme s náměstkem primátora města Pardubic Jaroslavem Zítkem, dipl.technikem

obrázek k článku

1) Co Je náplní Vaší práce náměstka primátora? V mé kompetenci je na základě rozhodnutí rady města celá problematika z oblasti školství, kultury, zdravotnictví, sociálních záležitostí, mládeže a sportu, cíli činnost poměrně rossáhla a samozřejmě náročná na řešení. 2/ Co vidíte ve svém obora jako prvořadý problém? Těch problémů je několik, aí už v rezortu školství, kultury nebo zdravotnictví. V oblasti školství chybí nová koncepce, kultuře chybí stejně jako u ostatních oboru finanční prostředky a zdravotnictví je před privatizací. Máme problémy v bytové politice atd. ...


Zajímavá shoda pardubského a pařížského mostu

obrázek k článku

Pardubický Prokopův most přes Chrudimku byl postaven s použitím nejmodernějších prostředků a zásad a jeho budování lze srovnati s velkoměstským mostem pařížským Pont de carousse, také železobetonovým. Pařížský most nahradil původní most z roku 1884, autorem pardubického byl prof.dr.Bechyně, stavbu prováděla fa inž.Pfeffermann-Záruba a stavební dozor za město Pardubice vedl inž.Václav Kadlec. Hlavní shoda mezi Pardubicemi a Paříží tkví ve způsobu odskružení. V obou případech bylo použito t.zv. Freyssinetovy metody. Při stavbě bylo užito nosných pasů, které byly vybetonovány vcelku ponecháním spáry uprostřed mostu. Do spáry byly vsunuty hydraulické zvedáky, které, rozevírajíce obě části, odtrhovaly je od lešení, což bylo zvláště v Pardubicích, kde bylo lešení pevné.


Biskup Karel Otčenášek a jeho věznění v Pardubicích

obrázek k článku

Mons. Karel Otčenášek (narozen 13.dubna 1920 v Českém Meziříčí u Opočna), od 21.prosince 1989 sídelní biskup královéhradecký, byl v letech 1950-62 vězněn. Své osudy vylíčil roku 1991 M.Zavřelovi, který je vydal v brožuře "Otec biskup Karel" (vyd. M.Zavřel Havlíčkův Brod, vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. nákladem 3.000 výtisků). V říjnu 1949 se stal Karel Otčenášek vicerektorem hradeckého bohosloveckého semináře. V červnu 1951 byl však seminář komunistickým režimem zrušen. Se svolením papeže Pia XII. byl K.Otčenášek 30.dubna 1950 tajně vysvěcen Dr.Mořicem Píchou na biskupa, což později státní úřady zhodnotily jako protistátní činnost a velezradu. Na jaře 1951 byl biskup Otčenášek násilně převezen do internačního tábora pro kněze a řeholníky v Želivě. Internován byl 2 a půl roku odděleně od ostatních. Po neúspěšných pokusech o jeho …


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem