Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
28.04.2018 08:00

Tajuplnými uličkami Malé Strany

Projdeme se uličkami, které se nacházejí v blízkosti Karlova mostu - Míšeňskou, U lužického semináře, Lázeňskou a dalšími, zajímat nás bude architektura, historie místa i významné osobnosti, které  se tady připomínají. Odjezd účastníů bude vlakem v 8:01 h z pardubického hlavního nádraží. Cena 50 Kč zahrnuje pouze komentovanou prohlídku po Praze. Jízdné si hradí každý účastník sám. Začátek prohlídky je v 10 hodin u Malostranských věží (na konci Karlova mostu). Pouze pro předem přihlášené účastníky. Přihlásit se je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní 54 v Pardubicích.

typ akce: Výlety do historie

29.04.2018 08:40

Z Ostřetína k roubenému kostelíku

Ostřetín – Vinice – Veliny – tvrziště Hradce – Ostřetín. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 BUS, návrat v 15:22 BUS. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2018 18:00

Zajímavosti současné pardubické architektury

Přednáška pardubického architekta ing. arch. Miroslava Petráně. Koná se v sále Jana Kašpara v přízemí staré reálky na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

 

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2018 14:00

Výsadba spojená s prohlídkou parku Vinice

Zveme vás na symbolickou výsadbu plnokvětého jírovce maďalu do parku Na Vinici. Výsadba je opožděným, leč neméně důstojným a cenným uctěním Dne Země. Součástí bude také komentovaná prohlídka parku. Zvány jsou nejen silné ruce, ale kdokoliv, kdo má zájem o zeleň jako součást pardubického života. Průvodcem a garantem akce bude dendrolog Vítězslav Haupt, Dis.

typ akce: Přírodovědné vycházky

06.05.2018 07:00

Rozhled z lyžařského můstku

Lomnice nad Popelkou – lyžařský areál, skokanský můstek, lovecký zámeček – Lomnice nad Popelkou. Délka trasy 10 km. Odjezd v 7:02 h z hl.n., návrat v 16:55 h. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Zprávy KPP

Pardubický slavín - rodina Winternitzů

obrázek k článku

Jakub Winternitz (1838 – 11.8.1902), Julie Winternitzová (1850 – 6.12.1906), Egon Winternitz (1871 – 1932) Stojíme na židovském hřbitově v Pardubicíoh před hrobem významné pardubické rodiny Winternitzovy. Dva černé pylony připomínají památku manželů Jakuba a Julie Winternitzovýoh. Jakub Winternitz /1838-1902/ byl synem vinopalníka stejného jména, který pracoval roku 1808 v pardacickém zámku /viz Sakařovy dějiny V-159/. Jakub se však nepotatil, v Nemošicíoh vybudoval velkostatek a baron Richard Drasche zWartinbergumu pronajímal k obdělávání svá pozemky na Pardubicku. Byl dvakrát ženat. Jeho první žena, rozená Wertheimerová zemřela však mladá. Oženil se tedy podruhé - se vzdálenou příbuznou Julií rozenou Winternitzovou. Měli 11 dětí, m.j. dcery Emu, Hermínu, Irmu, Hildu a Zdenku a syny Egona, Karla a Pavla.


Okresní archiv se představuje čtenářům ZKPP (5.)

obrázek k článku

Archivy obcí, místní a městské národní výbory Poměrně významnou část ve fondech pardubického okresního archivu tvoří archivy obcí Pardubicka, Přeloučská a Holická. Dochovaný materiál obsahuje písemnosti dokumentující činnost obecních úřadů již od 18.století až do roku 1945. Výjimečně se dochovaly i písemnosti z 15. a 16.století. Mezi tyto doklady patří např.smlouva Jana Hertvika z Mnětic o prodeji paloučku obce drozdická z 23. června 1468, která ae nachází ve fondu obecního &řadu Drozdice nebo liatina z roku 1593 , v níž Jan Vorelský ze Sán a Něnkovic dovoluje svemu poddanému Simonovi užíváni role. Tento dokument náleží k fondu Archivu obce Jenikovic. Nejstarší dějiny jednotlivých obci jsou podrobně zpracovány v kronikách, kterými že však budeme zabývat v jedné z dalších kapitol tohoto cyklu.


Císařovna Sissi v Pardubicích

obrázek k článku

V létě 1992 vzbudil na televizních obrazovkách zaslouženou pozornost rakouský filmový triptych "Sissi", natočený v letech 1956-57 Ernstem Harischkou. Vyprávěl pozoruhodný příběh rakouské císařovny Alžběty /Žila 1837-98/, kterou citlivé ztvárnila herečka Rony Schneiderová. Je tu tedy ojedinělá příležitost připomenout si pobyty této krásné ženy se smutným osudem v našem městě. 10.listopadu 1874 při jela císařovna Sissi se svým manželem Františkem Josefem do Pardubic. Před při jezdem císařské dvojice vydal obecni úřad v Pardubicích 26.října oznámení, podepsané starostou Václavem Bubeníkem, v němž bylo žádáno vyzdobeni města 9. 11. prapory a dále, , aby byly ... veškeré ulice každý den řádně meteny a čištěny, aby se hnůj na ulici nevyvážel a aby se psi na ulici napoostáli.Návštěvu, patřičně popsanou historikem prof.J.Saka— řem /Dějiny…


Pardubické parforsní hony II.

obrázek k článku

1866 – 1913 Za barona F. Zedwitze byl v Pardubicích posádkou opět husarský pluk č.9 knížete Františka Lichtensteina /od Června roku 1854 do roku 1866/. V letech 1864 -1866 byl přidělen tomuto pluku hrabě Nicola Pajacevič, pozdější generál a inspektor jezdeckých útvarů v rakousko-uherské armádě, který zemřel jako velitel posádky v Pešti. Taká rytmistr hrabě Gundakar Wurmbrand, pozdější ministr obchodu v koaliční vládě a nadpor. Ritter von Zajtzek /původem Slovák/, pozdější polní maršál-poručík, patřil k tomuto pluku a zúčastnil se pravidelně honů. Od tohoto posledně uvedeného účastníka pocházejí dosud zachované karikatury z parforsních honů /jsou v hipologickém muzeu ve Slatiňanech/. Při jednom honu dne 1.12.I865 byl jelen smečkou zahnán do Labe a železničního mostu u Rosic a než přijeli jezdci na břeh řeky, spatřil kníže Rudolf…


Josef Vašák

obrázek k článku

hudební skladatel, narozený 1808 v Čivicích jako syn tamního učitele, současník Prantiška Škroupa. Studoval v Praze na univerzitě, načež se oddal naplno hudebnímu umění. Zdokonalil se v hudbě a J.A.Vitáska a velmi úspěšně v necelých 25 letech se věnoval i skladatelské činnosti. V roce 1833 odešel na Ukrajinu jako učitel hudby v rodině kteréhosi polského Šlechtice. Po několikaleté vychovatelské činnosti se stal učitelem hudby u knížete Radzivilla, a nímž podnikal velké cesty po celém tehdejším ruském Polsku, v Ruska i Berné Hoře. Bedlivě si na těchto cestách všímal lidového zpěvu. Pěstoval výhradně slovanskou hudbu. Svými skladbami působil na city probouzejícího ee lidu po stránce vlastenectví. Písně Josefa Vašáka, též i jeho bratra Emanuela, skládané na slova básníka P.L.Čelakovského i dalších tehdejších literátů, se zpívávaly v…


Mjr. Franjo Aubrecht (1896 - 1985) a jeho boj proti totalitám

obrázek k článku

Motto: „Paměť a obraz českého života válečných let byly tak znetvořeny, že škraloupem polopravd, pečlivě osnovaných legend a křiklavě pomalovaných nástěnek pravá tvář doby stěží prosvítá.“ Václav Černý, Pláč Koruny české, Paměti 1938–45, Brno Atlantis 1992 Když jsme roku 1993 psali s mjr. Milošem Svobodou (dnes již zesnulým) pro ZKPP o mjr. Franjo Aubrechtovi 1), nemohli jsme tušit, že v létě 2006 se k jeho osobě a odbojové činnosti objeví nové dokumenty v pozůstalosti paní M. Záleské z Pardubic, též bývalé členky KPP. Pokusme se tedy rekonstruovat život tohoto jezdeckého důstojníka a jistě i statečného muže znovu a podrobněji. I. Franjo Aubrecht se narodil jako syn Václava Aubrechta a Kateřiny, rozené Cihlářové 10. října 1896 v chorvatské Gjurgjavči a získal proto i chorvatské křestní jméno Franjo. Jako voják první světové…


70 let chemického závodu v Rybitví

obrázek k článku

V letošním roce je tomu již 70 let, kdy byla zahájena výstavba moderního chemického závodu v Rybitví u Pardubic. Investorem výstavby byl SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU – PRAHA. Proto také nový závod nesl jméno SPOLEK. V průběhu let při reorganizacích chemického průmyslu byl rybitevský závod nejprve osamostatněn a přejmenován na Východočeské chemické závody (VCHZ) a později se stal součástí koncernu SYNTHESIA – SEMTÍN. Při tomto sedmdesátém výročí je jistě vhodné si ledacos připomenout.


Jiří Toman (1924 - 1972), výtvarník a přítel

obrázek k článku

Dnes, pětaosmsdesát let po svém narození, je Jiří Toman, pardubický rodák a občan, uznávaným fotografem, knižním ilustrátorem, filmovým scénáristou, tvůrcem animovaných filmů a průkopníkem konceptuálního umění. Jeho různorodé dílo je uzavřeno, popsáno a z větší části zpracováno, a má své odborné interprety v Anně Fárové a Jaromíru Zeminovi. Zabývají se jím i diplomní práce, a z nich podává nejucelenější pohled Lenka Sedláčková: Hry Jiřího Tomana, Masarykova univerzita, filosofická fakulta, seminář dějin umění, Brno 2004. Nebylo by na místě, abych dodával něco k tomu, co řekli kvalifikovaní, ale rád se připojím s několika vzpomínkami na přítele Jiřího Tomana.


První letadlo v Pardubicích?

obrázek k článku

První doložené letadlo se v Pardubicích objevilo dávno před jednoplošníky Ing.Jana Kašpara a bratří Huga a Eugena Čiháků. Bylo to dokonce ještě před přistáním balonu Victor Hugo 8 osédkou L.Godard a E.Surcouf /1891/. Nacházelo se ve fyzikálním kabinetu zdejší reálky, jehož sbírky doplnilo ve školním roce 1889 -1890. Otázkou však zůstává, jak toto letadlo vypadalo. Je pravděpodobné, že šlo o jakýsi nevelký létací přístroj, sloužící k demonstračním účelům výuky.


Hangáry v plamenech

obrázek k článku

Do ranního rozbřesku srpnového rána dne 11.8.1911, kolem tří hodin, začaly na nádraží v Pardubicích houkat všechny lokomotivy a signalizovaly, že v blízkosti nádraží hoří. Však také se vysoko vzhůru z té strany valil hustý černý dým. I z policejní novoměstské strážnice, poblíž Kašparova bytu na Veselce, byl patrný a také odtud se rozezněly signály po požární lince. Tak byl zburcován školník z pardubické reálky Antonín Pavelka, klíčník z blízké hasičské zbrojnice. Zotvíral její výjezdová vrata a roznítil připravený zátop pod parní stříkačkou. To už přispěchali další školníci, hasiči a vytlačili stříkačku před zbrojnici.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem